La Soleil Monika Piecuch w partnerstwie z Vobacom Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.

 

Twoja szansa na dobrą przyszłość!

 

 

Wnioskodawca (Beneficjent): La Soleil Monika Piecuch – Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka

Partner:  Vobacom Sp. z o.o. – ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń

 

 

Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0038/19

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18

w ramach Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01-10-2019 do 31-12-2020

Wydatki kwalifikowalne: 824 246,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 783 033,70 zł

 

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Projekt skierowany jest do 45 osób, które:

            a) zamieszkują/pracują na obszarze obejmującym: Toruń, Włocławek, Inowrocław (miasto lub         gmina wiejska) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

            b) są w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia i należą do jednej z poniżej wymienionych           grup:

 • osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu.
 • osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (w tym: osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową, umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy, osoby zatrudnione w ramach umowy/umów cywilno-prawnych).
 • osoby, które są członkiem gospodarstwa domowego, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 1 os., nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

c) nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu;

d) nie są zarejestrowane jako osoba bezrobotna.

 

Osoba przystępująca do projektu nie może być zarejestrowana jako osoba bezrobotna, nie może także należeć do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER (szczegóły w zakładce Dokumenty projektowe, formularz rekrutacyjny - oświadczenia)

Proponowane formy wsparcia:

 1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania – w wymiarze 7h/osobę (opracowanie IPD z DORADCĄ ZAWODOWYM)
 2. Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, objęte STYPENDIUM SZKOLENIOWYM.
 3. Staże zawodowe objęte STYPENDIUM STAŻOWYM.
 4. Działalność gospodarcza – bezzwrotna DOTACJA na podjęcie działalności gospodarczej
 5. Pośrednictwo pracy

Dodatkowe wsparcie w projekcie:

 • indywidualna, kompleksowa pomoc
 • elastyczność form świadczonego wsparcia
 • refundacja kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW w trakcie odbywania szkoleń
 • materiały piśmiennicze i szkoleniowe

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY